Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we bevelen u ten sterkste aan om deze te aanvaarden om met plezier te kunnen surfen op onze site.

ik accepteer

PRIVACY BELEID VAN DE  SITE : mcmracing.com

 

ARTIKEL 1 : INLEIDING

Dit privacy beleid heeft betrekking op de site : mcmracing.com.

Het huidige privacy beleid heeft tot doel om het volgende voor te stellen aan de gebruikers van deze site :

 • De manier waarop hun persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden. Alle gegevens waardoor een gebruiker kan geïdentificeerd worden worden beschouwd als persoonlijke gegevens. Het betreft voornamelijk de voornaam en de familienaam, de leeftijd, het postadres, het email adres, de lokatie van de gebruiker alsook zijn IP adres;
 • Wat zijn de rechten van de gebruiker betreffende deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke, verzamelde en verwerkte, gegevens;
 • Aan wie worden deze gegevens doorgegeven;
 • Eventueel, de politiek van de site wat betreft de "cookies" bestanden.


Dit privacy beleid vervolledigt de wettelijke bepalingen en de algemene gebruikers voorwaarden die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres :

www.mcmracing.com


ARTIKEL 2 : ALGEMENE PRINCIPES WAT BETREFT HET VERZAMELEN EN HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS

Overeenkomstig aan de bepalingen van het artikel 5 van het Europees reglement 2016/679, moeten de volgende principes gerespecteerd worden voor het verzamelen en het verwerken van de gegevens van de gebruikers :

 • Wettigheid, loyaliteit en transparantie : de gegevens mogen enkel verzameld en behandeld worden met de goedkeuring van de eigenaar gebruiker van de gegevens. Telkens de persoonlijke gegevens verzameld worden, zal de gebruiker een melding krijgen dat zijn gegevens verzameld zijn en waarom deze verzameld werden;
 • Beperkte doeleinden : het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan één of meer van de doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisering van het verzamelen en de verwerking van gegevens : alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;
 • Het bewaren van gegevens is beperkt in tijd : de gegevens worden gedurende een beperkte tijd, waarvan de gebruiker geïnformeerd is, bewaard. Indien de tijd van bewaring niet kan meegedeeld worden aan de gebruiker;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens : de verantwoordelijke hiervoor verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens gegarandeerd wordt.

Om wettelijk te zijn en overeenkomstig aan de bepalingen van het artikel 6 van het Europees reglement 2016/679, zal het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens enkel kunnen tussenkomen indien zijn voldaan aan tenminste één van de hieronder opgenoemde voorwaarden :

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de behandeling;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De behandeling voldoet aan een wettelijke verplichting ;
 • De behandeling is te verklaren door een behoefte aan het behoud van de vitale belangen van de betrokkene of een andere fysische persoon;
 • De behandeling kan worden verklaard door de behoefte aan een noodzaak die gebonden is aan de vervulling van een missie met publiek belang of die een zaak is van publiek gezag;
 • De verwerking en het verzamelen van persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de wettelijke en privé belangen opgevold door de verantwoordelijke van de behandeling of door een derde.


ARTIKEL 3 : VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET KADER VAN HET SURFEN OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELMETHODE

De persoonlijke gegevens verzameld op de site van MCM Racing zijn de volgende :

Naam, voornaam, adres(sen), land, telefoon, Gsm, email, geboortedatum, taal, BTW nr.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker één van de volgende handelingen uitvoert op de site :

Wanneer de gebruiker zich als een client registreert en wanneer hij aankopen doet

Bovendien, bij het doorvoeren van een betaling op de site, zal er in de informatica systemen van de site editor een bewijs van de transactie met de bestelbon en de factuur opgeslagen worden.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal in de informatica systemen voor de site en in aanneembare veiligheidsvoorwaarden de verzamelde gegevens bewaren gedurende : 5 jaar.

Het verzamelen en verwerken van gegevens voldoen aan de volgende doeleinden :

De lokalisatiegegevens en het IP-adres wordt opgeslagen om de voorgestelde publiciteit aan de gebruiker beter te beheren. De leeftijd van de gebruiker laat toe om de inhoud die voor hem toegankelijk is te filteren.

 
B. DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De persoonlijke gegevens verzameld op de site kunnen doorgegeven worden naar de volgende derden : 

Mailchimp
Gegevens aanbieder : https://mailchimp.com/
Locatie aanbieder : Verenigde Staten
Vooropgesteld doel : Emails marketing/Newsletters
Worden de gegevens verwerkt of opgeslagen buiten de EU : Ja
AVG charter van de aanbieder : https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

Google Analytics
Gegevens aanbieder : https://analytics.google.com/analytics
Locatie aanbieder : Verenigde Staten
Vooropgesteld doel : Analyse van het site verkeer + Remarketing (gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses)
Worden de gegevens verwerkt of opgeslagen buiten de EU : Ja
AVG charter van de aanbieder : https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/ en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google Ads
Gegevens aanbieder : https://ads.google.com
Locatie aanbieder : Etats unis
Vooropgesteld doel  : Publiciteit + Remarketing (gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses)
Worden de gegevens verwerkt of opgeslagen buiten de EU : Ja
AVG charter van de aanbieder : https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/ en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google Maps
Gegevens aanbieder : https://www.google.com/maps
Locatie aanbieder : Etats unis
Vooropgesteld doel  : locatie (routeweergave en gepersonaliseerde reclame)
Worden de gegevens verwerkt of opgeslagen buiten de EU : Ja
AVG charter van de aanbieder : https://policies.google.com/technologies/location-data en https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/ en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google ReCaptcha
Gegevens aanbieder : https://www.google.com/recaptcha/about/
Locatie aanbieder : Etats unis
Vooropgesteld doel  : Het gedrag van internetgebruikers op de website begrijpen
Worden de gegevens verwerkt of opgeslagen buiten de EU : Ja
AVG charter van de aanbieder : https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/ en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

C. HOSTING VAN GEGEVENS

De hosting van de MCM Racing site is : Diogenius, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het hierna volgend adres :

6 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique

De hosting kan gecontacteerd worden op het volgende telefoonnummer : +32 2 793 00 50

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens wordt doorgestuurd langs het volgend (de volgende) land(en) : België.


ARTIKEL 4 : VERANTWOORDELIJKE VOOR HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS EN VERTEGENWOORDIGER TER BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

A. DE VERANTWOORDELIJKE VAN HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is : Joris Adriaenssens. Hij kan op de volgende manier gecontacteerd worden :

per telefoon +32 2 376 24 05 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18u.
per email : Privacy(at)mcmgroup.be ou rgpd(at)mcmgroup.be

De verantwoordelijke van het verwerken van de gegevens is belast met het bepalen van de doelen en de mogelijkheden die ter beschikking zijn voor het behandelen van persoonlijke gegevens.

B. VERPLICHTINGEN VOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen, ze niet door te geven aan derden zonder de gebruiker hiervan te informeren en het doel, waarvoor deze gegevens verzameld werden, te respecteren.

De site beschikt over een SSL certificaat om te garanderen dat de informaties en de overdracht van de gegevens via de site beveiligd zijn.

Een SSL certificaat ("Secure Socket Layer" Certificate) is bedoeld voor het beveiligen van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker in te lichten ingeval van aanpassing of verwijdering van de gegevens, behalve indien dit geen buitensporige formaliteiten, kosten of te ondernemen stappen met zich meebrengt.

In geval dat de integriteit, het vertrouwen of de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker onderworpen wordt aan een geschil, zal de verantwoordelijke voor de verwerking de gebruiker hiervan, langs elke mogelijke weg, verwittigen.

C. DE VERTEGENWOORDIGER VOOR HET BESCHERMEN VAN DE GEGEVENS

Verder wordt de gebruiker geïnformeerd dat de volgende persoon aangesteld werd als vertegenwoordiger voor het beschermen van de gegevens : Joris Adriaenssens.

De rol van de vertegenwoordiger voor het beschermen van de gegevensis zich te verzekeren van de goede uitvoering van de nationale en supranationale schikkingen betreffende het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens. Hij wordt soms DPO genoemd. (voorData Protection Officer).

De vertegenwoordiger voor het beschermen van de gegevens kan op de volgende manier gecontacteerd worden :

per telefoon +32 2 376 24 05 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18u.
per email : Privacy(at)mcmgroup.be ou rgpd(at)mcmgroup.be

ARTIKEL 5 : RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Overeenkomstig aan het reglement betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt de gebruiker over de hierna genoemde rechten.

Opdat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens ingaat op zijn verzoek, moet de gebruiker hem het volgende doorgeven : zijn voornaam en familienaam alsook zijn emailadres en, indien het relevant is,  zijn rekeningnummer of zijn persoonlijke website of abonnementnummer.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is verplicht te reageren op de gebruiker binnen de 30 (dertig) dagen maximum.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER IN HET VERZAMELEN EN DE VERWERKING VAN GEGEVENS


a. Recht van toegang, van rectificatie en het recht op verwijdering

De gebruiker kan zijn gegevens bekijken, bijwerken, wijzigen of aanvragen om te verwjderen, met inachtneming van de hierna uiteengezette procedure :

De gebruiker kan op elk ogenblik een update of een wijziging van zijn persoonlijke gegevens doorvoeren door in te loggen op de site.

Indien hij er één bezit, heeft de gebruiker het recht om te vragen om zijn persoonlijke ruimte te verwijderen door de volgende procedure te volgen :

De gebruiker moet een email sturen naar de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens, met vermelding van zijn klantennummer & zijn email. De aanvraag tot verwijdering van gegevens zal behandeld worden binnen een termijn van 10 werkdagen.

b. Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens

De gebruiker heeft het recht de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens, die door de site overgezet worden naar een andere site,  op te vragen door naleving van de volgende procedure :

De gebruiker moet de overdraagbaarheid van de gegevens per e-mail aanvragen bij de veratwoordelijke voor het verwerken van de gegevens, met vermelding van zijn klantnummer & e-mail.


c. Recht op beperking en oppositie van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of om zicht te verzichten tegen de verwerking door de site van zijn gegevens, zonder dat de site dit kan weigeren, enkel door het aantonen van het bestaan van wettelijke en dringende motieven, die de belangen en de rechten en de vrijheid van de gebruiker aantasten.

Ten einde de beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen of om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker volgende procedure volgen :

De gebruiker moet per mail, met vermelding van zijn klantennummer en zijn email, een aanvraag indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, met de vraag om een beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

d. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een exclusieve fundamentele beslissing van een geautomatiseerde procedure

Overeenkomstig de schikkingen van het regelment 2016/679, heeft de gebruiker het rechtom niet het voorwerp uit te maken van een exclusieve fundamentele beslissing van een geautomatiseerde procedure indien de beslissing voor hem juridische effecten heeft of indien hij erdoor op een gelijkaardige manier geraakt wordt.


e. Recht om te bepalen over het lot van de gegevens na het overlijden

Er wordt aan de gebruiker herinnerd dat hij kan organiseren wat er me zijn persoonlijke,verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren indien hij overlijdt, overeenkomstig de wet n°2016-1321 van 7 oktober 2016.


f. Recht om beslag te laten leggen mits een bevoegde controle

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens beslist om niet in te gaan op het verzoek van de gebruiker en dat de gebruiker deze beslissing betwist of indien de gebruiker vindt dat hij zich kan beroepen op één van de hierboven opgenoemde punten, heeft hij het recht dit voor te leggen bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of bij een bevoegde rechter.

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de beslissing van het artikel 8 van het Europees regelment 2016/679 en de Wet over de informatica en de vrijheden, kunnen enkel de minderjarigen van 15 jaar of meer zich akkoord verklaren met de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Indien de minderjarige minder dan 15 jaar is, is het akkoord van een wettelijke vertegenwoordiger vereist om persoonlijke gegevens over deze minderjarige te kunnen verzamelen en verwerken.

De site beheerder behoudt zich het recht voor om, door alle middelen die mogelijk zijn, na te gaan of de gebruiker ouder is dan 15 jaar of om te zien of er een akkoord is van een wettelijke vertegenwoordiger alsvorens de gebruiker kan surfen op de site.


ARTICLE 6 : GEBRUIK VAN "COOKIES" BESTANDEN

De site kan toevlucht zoeken tot de techniek van de "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 ko), dat door de site opgeslagen wordt op de harde schijf van de gebruiker en bevat informates betreffende de surf gewoontes van de gebruiker.

Deze bestanden laten hem toe om statistieken en informaties over het surfgedrag te behandelen, het surfen te vergemakkelijken en de diensten te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Pour l'utilisation de fichiers "cookies" impliquant la sauvegarde et l'analyse de données à caractère personnel, le consentement de l'utilisateur est nécessairement demandé. Voor het gebruik van "cookies" die het opslaan en het analyseren van de persoonlijke gegevens met zich meebrengt, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijk.

Deze toestemming van de gebruiker wordt beschouwd als geldig voor een periode van 13 (dertien) maanden maximum. Na het verloop van deze ermijn, zal de site opnieuw de toestemming vragen aan de gebruiker voor het opslaan van "cookies" op zijn harde schijf.


A. Verzet van de gebruiker voor het gebruik van 'cookies' door de site

Men stelt de gebruiker ervan in kennis dat hij zich kan verzetten tegen het opslaan van "cookies" bestanden door zijn browser in te stellen.

Ter informatie, de gebruiker kan op de volgende adressen de nodige, te volgen, stappen vinden of zijn brower zo in te stellen om het opslaan van "cookies" bestanden tegen te gaan :


In het geval dat de gebruiker beslist om de "cookies" bestanden uit te schakele kan hij verder surfen op de site. Echter, elk niet-functioneren van de site dat veroorzaakt wordt door ze handeling, zal niet kunnen beshouwd worden als een feit gedaan door de sitebeheerder.


B. Beschrijving van de, door de site gebruikte, "cookies" bestanden

De sitebeheerder vestigt de aandacht op het feit dat de volgende coolies zullen gebruikt worden bij het surfen :

cookie_MCM en het bevat de volgende info :
Datum waarop de cookie toegevoed wordt
Taal van de klant op Prestashop
De taal van de klant die waargenomen wordt
De currency van de klant
Het gast-id van de klant
De id-connectie van de klant
Het klant-id van de klant
De naam en de voornaam van de klant
Een boolean dat aangeeft of de klant ingelogd is
Het passwoord (gecodeerd)
De email van de klant
Het winkelwagen-id van de klant
Het wishlist-id van de verlanglijst van de klant
Enn checksum

Door te surfen op de site, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht de "cookies" van derden kunnen opgeslagen worden.

Het betreft hier voornamelijk volgende derder : Google

Verder, heeft de site ook knoppen van sociale netwerken voorzien, om toe te laten dat de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. "Cookies" bestanden van deze sociale netwerken kunnen bijgevolg ook worden opgeslagen op de computer van de gebruiker, indien hij deze functies gebruikt.

De aandacht van de gebruiker wordt getrokken op het feit dat deze sites beschikken over een eigen privacy beleid en dat de algemene gebruikersvoorwaarden verschillen van de site. De sitebeheerder nodigt de gebruiker dan ook uit om het privacy beleid en de algemene gebruikersvoorwaarden van die sites te consulteren.

ARTIKEL 7 : WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid kan op elk moment geraadpleegd worden op het hierna volgend opgegeven adres :

https://www.mcmracing.com/nl/content/27-privacy-beleid

De sitebeheerder heeft het recht om deze te veranderen om zo conform te zijn met de op dat ogenblik geldende recht.

Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen die eraan werden aangebracht.

Echter, in het geval van wezenlijke wijzigingen in dit beleid, zal de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht worden op de volgende manier :

Door een Push notitie tijdens het bezoek op de site.

De gebruiker heeft er kennis van gekregen dat de laatste update van dit privacy beleid doorgevoerd werd op : 11/06/2021.


ARTIKEL 8 : AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACY BELEID

Door te surfen op de site, bevestigt de gebruiker dat hij dit privacy beleid gelezen en begrepen heeft en dat hij de voorwaarden, vooral wat betreft het verzamelen en verweken van persoonlijke gegevens, aanvaard heeft, alsook het gebruik van "cookies » bestanden.

 

 

 


MCM verbindt zich ertoe

Levering in 24/48u

Uw bestelling binnen de 24u te verzenden (op werkdagen) (en volgens de limiet van de beschikbare voorraad) & en snel geleverd.

MCM Crew

Een team van specialisten helpen u in uw taal (Fr, Nl & En) van dinsdag tot zaterdag op het nr. + 32 2 376 24 05 (nr. zonder meerkost) van 10u tot 18u30 of per email.

Enkele cijfers
 • Een winkel van 400m² gevestigd ten zuiden van Brussel open van dinsdag tot en met vrijdag van 12u30 tot 18u30, en zaterdag van 10u tot 18u30.
 • 25 jaar ervaring
 • + 110 000 productreferenties.
 • + 35 500 producten in voorraad.
 • + 240 verdeelde merken.

Veilige betalingen

Visa MasterCard Carte Bleue Bancontact MisterCash Maestro iDeal Scalapay ING Belfius Sofort PayPal Bank overschrijving

Al uw transacties zijn 100% beveiligd.

Levering

DPD Pickup GLS DPD Pickup DPD Predict DPD Saturday

Gratis DPD Pick-Up levering vanaf 149€ *

Onze winkels

 • MCM Racing - MCM Skyshop

   Ruimte:
  Showroom 400M2
   Creatie datum:
  Since 1996
   Telefoon:
  +32(0)2 376 2405
   

MCM Group, de R/C specialist sinds 1996

MCM Racing, MCM Skyshop, MCM Slot, MCM Marine